Raport Roczny ESG 2021

List Prezesa

quote mark

Szanowni Państwo,

Mam ogromną przyjemność zaprezentować Raport Zaangażowania Społecznego Emitel w 2021 roku. Raport podsumowuje działania, które podjęliśmy w obszarze ochrony środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego (ESG).

Prezentowany raport jest naszym pierwszym raportem ESG sporządzonym zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania Global Reporting Initiative (Core). W raporcie uwzględniliśmy także regulacje wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE. W raporcie znajdują się również odniesienia do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Świadomie zdecydowaliśmy się rozpocząć raportowanie w standardzie ESG wcześniej, zanim stanie się to obowiązujące.

Społeczną odpowiedzialność biznesu rozumiemy, jako troskę o pracowników i szeroko pojęte otoczenie oraz wrażliwość na kwestie różnorodności.

Thomas Jefferson powiedział: "Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością." Właśnie w ten sposób staramy się podchodzić do naszych codziennych obowiązków. Dlatego podsumowując miniony rok, mam poczucie, że nie zawiedliśmy, po raz kolejny zdaliśmy egzamin ze społecznej odpowiedzialności.

Zachęcam do lektury raportu.

CEO picture

Lider branży telekomunikacyjnej

Jesteśmy ogólnokrajowym operatorem infrastruktury telewizyjnej i radiowej w Polsce.

Projektujemy i wdrażamy rozwiązania inteligentnych miast w oparciu o koncepcję Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things, w skrócie IoT).

50

lat doświadczenia

360m

najwyższy obiekt w Polsce

569

wież i masztów telekomunikacyjnych

1100

aktywnych radiolinii

radio tower

Gospodarka 4.0

Podejmujemy inicjatywy służące wdrażaniu nowych rozwiązań w obszarze technologii telekomunikacyjnych związanych z koncepcją Gospodarki 4.0, takich jak Internet Rzeczy czy DAS (system anten rozproszonych, ang. Distributed Antenna Systems). Stale inwestujemy w rozwój naszej infrastruktury, aby każdy z nas miał zapewniony stały zdalny kontakt z rodziną, miejscem pracy, urzędem czy lekarzem.

map pin

Inteligentne Miasta - Smart Cities

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych, czujników oraz systemów IT pozwala efektywnie rozwiązywać problemy, optymalizować wydatki, a w niektórych sytuacjach zwiększać przychody.

tooltip icons
 • 1.Analiza potrzeb rynku w zakresie Smart Cities z uwzględnieniem jakości rozwiązań wpływających na potrzeby mieszkańców i jakość ich życia.
 • 2.Nawiązanie partnerstw i współpracy w celu realizacji rozwiązań Smart Cities.
 • 3.Dążenie do bycia liderem rynku Smart City.

Ład korporacyjny

Systemy zarządzania obowiązujące w Emitel świadczą o jakości naszych usług i przewadze konkurencyjnej. Wdrażamy rozwiązania, procedury odpowiadające najlepszym standardom i praktykom rynkowym, czego potwierdzeniem są posiadane przez nas certyfikaty.

sierpień

2021

zatwierdzenie dokumentu
Polityki ESG 2021-2025

realizacja

14 z 17

Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

5.

miejsce Emitel w swojej kategorii w badaniu GRESB edycja 2021

document with approve mark

W 2021 roku Zarząd Emitel zatwierdził Politykę ESG 2021-2025. To jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych naszej spółki, który definiuje główne cele naszej działalności w obszarze środowiskowym (ang. environmental), społecznej odpowiedzialności (ang. social responsibility) oraz ładu korporacyjnego (ang. corporate governance).

Dbamy o relacje

Naszym celem jest budowanie przyjaznego, angażującego miejsca pracy, w którym wszyscy pracują z pasją i zaangażowaniem. Na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo, zdrowie, poczucie własnej wartości, dobre relacje w pracy oraz zaangażowanie pracowników i współpracowników.

zatrudniamy

432

pracowników

17%

zatrudnionych kobiet

93%

pracowników Emitel jest zadowolonych z pracy (EmiPuls 2021)

87%

frekwencji w badaniu zaangażowania

heart icon

Zdrowie i bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo, dobrą kondycję fizyczną i psychiczną naszych pracowników oraz promujemy zdrowy i proaktywny styl życia. Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 zadbaliśmy również o zachowanie szczególnych środków ostrożności.

tooltip icons
 • 1.Minimum 1 akcja informacyjno-edukacyjna na kwartał dedykowana bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników.
 • 2.Wprowadzenie systemu monitorowania poziomu absencji zdrowotnej.
 • 3.Wdrożenie programów wspierających aktywność prozdrowotną w ramach platformy kafeteryjnej.
2 people icon

Równe szanse w miejscu pracy

Różnorodność to wartość, która pomaga nam budować silne zespoły. Naszym celem jest zapewnienie równych szans pracownikom, niezależnie od wieku, płci, niepełnosprawności, narodowości czy orientacji seksualnej.

tooltip icons
 • 1.Realizacja wewnętrznych kampanii edukacyjnych dedykowanych promocji postaw w zakresie polityki równych szans.
 • 2.Współpraca z podmiotami zewnętrznymi – realizacja wspólnych inicjatyw.
 • 3.Monitoring i wyrównywanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na porównywalnych stanowiskach.
 • 4.Wprowadzenie inicjatyw wspierających równość szans w ramach wewnętrznego rynku pracy.
book with arrow

Rozwój i edukacja

Świat technologii nieustannie się zmienia, a wraz z nim specjalistyczna wiedza, będąca podstawą naszej pracy. Stawiamy na rozwój zawodowy i osobisty naszych pracowników, oferując szkolenia, warsztaty, webinaria czy dostęp do zasobów wiedzy w formie audiobooków i podcastów.

tooltip icons
 • 1.Opracowanie planów rozwojowych pracowników.
 • 2.Wdrożenie i realizacja planów rozwojowych.
alot of people icon

Rozwój pracowników

Rozwój pracowników możemy wspierać również poprzez pomaganie innym i promocję postaw obywatelskich, a szczególnie wsparcie osób najuboższych, promocję wydarzeń naukowych, kulturalnych i sportowych.

tooltip icons
 • 1.Wdrożenie wolontariatu pracowniczego w Spółce.
 • 2.Prowadzenie stałych akcji charytatywnych i wolontariackich – minimum dwie w roku.
 • 3.Promocja wydarzeń naukowych, kulturalnych i sportowych.

Ochrona środowiska

Naszym priorytetem jest zrównoważony rozwój firmy, gdzie wyniki finansowe rosną wraz ochroną środowiska i dbałością o otoczenie. Zidentyfikowaliśmy pięć podstawowych obszarów, na których szczególnie skupiamy nasze działania w ramach ochrony środowiska:

 • wpływ pól elektromagnetycznych na środowisko,
 • ochrona atmosfery i klimatu,
 • redukcja zanieczyszczenia gleby i wody,
 • bioróżnorodność i ochrona siedlisk,
 • gospodarka odpadami.

86%

energii elektrycznej zużytej było wolne od CO2

2

stacje fotowoltaiczne wybudowane na obiektach nadawczych, które 100% energii przekazują na potrzeby emisji RTV

100%

opinii środowiskowych i analiz środowiskowych dla uruchamianych emisji PEM

sun icon

Dbamy o krajobraz i bioróżnorodność

Każda infrastruktura wysokościowa w znacznym stopniu wpływa na krajobraz i naszym celem jest ograniczenie tego wpływu. Analizujemy rozkład i natężenie PEM w miejscach, z których korzystają mieszkańcy.

tooltip icons
 • 1.Monitorowanie PEM dla zdefiniowanych 500 ha siedlisk.
 • 2.Opracowanie dla 100% stacji położonych w parkach narodowych i na obszarach Natura 2000 inwentaryzacji przyrodniczej z planem ochrony.
 • 3.Stworzenie listy obiektów przeznaczonych do przywrócenia do stanu naturalnego wraz z realizacją planu przywracania.
 • 4.Objęcie ochroną gatunkową wybranych zwierząt.
 • 5.Współpraca z instytucjami/organizacjami mającymi w celach statutowych ochronę gatunkową zwierząt.
light bulb icon

Energia ze źródeł odnawialnych

Posiadamy własne instalacje fotowoltaiczne oraz prowadzimy zakup energii elektrycznej powstałej ze źródeł odnawialnych.

tooltip icons
 • 1.Uzyskanie 10 MWp/rok z własnych instalacji fotowoltaicznych.
 • 2.Rozwój sieci instalacji fotowoltaicznych.
 • 3.Zakup nie mniej niż 63% rocznie certyfikowanej energii ze źródeł odnawialnych.
leaves icon

Bioróżnorodność

Niektóre z naszych obiektów usytuowane są na obszarach chronionych, dlatego podejmujemy wysiłki w celu zachowania ich bioróżnorodności. Przestrzegamy i stosujemy się do obowiązujących planów ochronnych. Wspieramy inicjatywy proekologiczne, mające na celu ochronę siedlisk przyrodniczych i bioróżnorodności.

tooltip icons
 • 1.Dla 100% planowanych emisji RTV analiza technicznych możliwości lokalizacji na istniejącej infrastrukturze wysokościowej.
 • 2.Dla 100% planowanych emisji wykonanie „Opinii środowiskowych”.
 • 3.Dla 100% uruchamianych emisji wykonywanie „Analiz środowiskowych”.
sapling hand icon

Ochrona klimatu

Głównymi zanieczyszczeniami powstającymi w trakcie prowadzonej przez Emitel działalności są gazy i pyły emitowane do atmosfery. Stale poszukujemy sposobów ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska. Inwestujemy w nowe technologie środowiskowe, które pozwalają nam to osiągnąć. Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych

tooltip icons
 • 1.Inicjatywy proekologiczne skierowane do pracowników.
 • 2.Utrzymanie ilości ścieków na poziomie nie przekraczającym 1000 m3/rok.
 • 3.Utrzymanie jakości ścieków odprowadzanych do gruntu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.
 • 4.Wprowadzenie progu pomiędzy 2-5% liczby punktów przyznawanych kontrahentom za kompetencje ekologiczne w procedurze przetargowej (zależne od rodzaju kontraktu i wpływu na czynniki ESG).

Społeczności lokalne

Dokładamy wszelkich starań, aby być dobrym sąsiadem dla mieszkańców, których domy znajdują się w pobliżu naszych wież i masztów, m.in. poprzez pomoc charytatywną, sponsoring lokalnych wydarzeń oraz minimalizowanie wpływu naszej działalności na otoczenie.

189

pomiarów PEM w 2021 roku

133

ekspertyzy badające wpływ PEM na etapie planowania 100%

100%

nowych inwestycji objętych ekspertyzą PEM

15

liczba organizacji społecznych, które otrzymały wsparcie od Emitel

crossed hands icon

Ograniczanie wpływu PEM na otoczenie?

Minimalizowanie wpływu PEM (pól magnetycznych) jest jednym z naszych priorytetów. Monitorujemy pola elektromagnetyczne na wszystkich etapach funkcjonowania stacji nadawczych, podejmujemy działania edukacyjne oraz prowadzimy badania nad PEM w ramach autorskiego programu Emitel.

tooltip icons
 • 1.Analiza potrzeb rynku w zakresie Smart Cities z uwzględnieniem jakości rozwiązań wpływających na potrzeby mieszkańców i jakość ich życia.
 • 2.100% ekspertyz wraz z oceną zagrożeń PEM dla nowych uruchomień w ramach monitoringu PEM na wszystkich etapach.
 • 3.Realizacja programów szkoleniowych dla społeczności lokalnych w ramach upowszechniania wiedzy o PEM.
 • 4.Minimalizowanie ryzyka wystąpienia niepokojów społecznych - odpowiedź w każdej sytuacji wymagającej działania lokalnie.
 • 5.Pozyskanie kompetencji i wiedzy w zakresie natężenia PEM z prowadzonych badań w ramach autorskiego programu badań pól elektromagnetycznych wokół istotnych obiektów Emitel S.A.
people talk icon

Dobre sąsiedztwo

Dbamy o dobre relacje z lokalnymi społecznościami, projektów o charakterze edukacyjnym, kulturalnym czy sportowym. Współpracujemy m.in. ze Strażą Pożarną, lokalnymi klubami sportowymi i szkołami, regularnie wspieramy organizacje pozarządowe.

people with hands

Projekty kulturalne

Wspieramy projekty o zasięgu lokalnym i międzynarodowym, które wspierają polską kulturę i tradycję. Angażujemy się w wiele mniejszych projektów kulturalnych, wspierając instytucje, artystów i utalentowaną młodzież.

Projekty edukacyjne

Angażujemy się w projekty, które są związane z naszą działalnością. Wspieramy studentów i uczniów, którzy w przyszłości mogą dołączyć do naszej firmy jako pracownicy. Edukujemy lokalną społeczność, samorządowców i innych interesariuszy.

Projekty społeczne

To przede wszystkim akcje charytatywne, udział w biegach, z których dochód przeznaczony jest na wybrany cel społeczny. Co roku angażujemy się w zbiórki i aukcje świąteczne.