Emitel - Raport ESG 2023

SKRÓCONY RAPORT ROCZNY ESG 2023

Pobierz raport

List Prezesa

Andrzej J. Kozłowski

Andrzej J. Kozłowski
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Szanowni Państwo,

Rok 2023 upłynął pod znakiem niepewności spowodowanej wojną w Ukrainie i niepewnymi perspektywami, jeżeli chodzi o rozwój globalnej gospodarki. W Polsce żyliśmy oczywiście wyborami parlamentarnymi i toczącą się intensywną kampanią wyborczą. Wysoka frekwencja i duża mobilizacja szczególnie młodych wyborców, były niezwykle pozytywnym zaskoczeniem, co dobrze świadczy o naszym społeczeństwie.

Dla Emitel rok 2023 był czasem intensywnej pracy, kontynuacji strategicznych projektów, które wspierały rozwój firmy i budowę wartości dla akcjonariuszy. Nie zapominaliśmy jednak o zaangażowaniu społecznym, które jest elementem naszego biznesowego DNA a także ważnym priorytetem w strategii naszego właściciela – Cordiant Digital. Nasze cele nie zmieniły się – nadal chcemy pomagać w walce z wykluczeniami, wyrównywać szansę i wspierać rozwój otwartego na różnorodność społeczeństwa obywatelskiego. Z dumą chciałbym przedstawić Państwu nasze najważniejsze działania w tym zakresie.

ESG W DZIAŁANIU

Polityka ESG w Emitel

Nasze podejście do zarządzania w aspektach środowiskowych, społecznych i korporacyjnych określa Polityka ESG (ang. Environment, Society, Governance) przyjęta na lata 2021-2025. Wśród najważniejszych priorytetów znajdują się dbałość o krajobraz, bioróżnorodność i ochrona siedlisk, poprawa efektywności energetycznej, minimalizacja wpływu na otoczenie, zrównoważona gospodarka odpadami oraz relacje międzyludzkie.

Polityka ESG w Emitel
Wskaźniki ESG 2025

Wskaźniki ESG 2025

Załącznikiem do Polityki ESG Emitel jest matryca, opisująca kierunki strategiczne, główne inicjatywy oraz wskaźniki KPI do osiągnięcia wraz z przypisaniem osób odpowiedzialnych za ich realizację.

Wdrożenie konkretnych działań i realizacja wskaźników jest monitorowana w cyklu kwartalnym.

Strategiczne kierunki Polityki ESG:

1

Dbanie o krajobraz, bioróżnorodność i ochronę siedlisk - dążymy do ograniczenia wpływu naszej infrastruktury technicznej na siedliska przyrodnicze.

2

Poprawa efektywności energetycznej – chcemy, aby wykorzystywane przez nas urządzenia były nowoczesne i przyjazne środowisku naturalnemu.

3

Minimalizacja wpływu pól elektromagnetycznych PEM na otoczenie – dbamy o to, by pola elektromagnetyczne (PEM) jako nośnik programów radiowo-telewizyjnych lub danych były bezpieczne.

4

Gospodarka odpadami i ściekami – skupiamy się na minimalizowaniu uciążliwości związanych z wytwarzaniem odpadów, które powstają wskutek funkcjonowania obiektów nadawczych, urządzeń technicznych oraz pomieszczeń biurowych.

5

Dbałość o relacje międzyludzkie – stawiamy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo, zdrowie, poczucie własnej wartości, atmosferę i zaangażowanie w pracy.

ZARZĄDZANIE I ŁAD KORPORACYJNY

Trzymamy rękę
na pulsie

Trzymamy rękę na pulsie

Silne przywództwo stanowi podstawę rozwoju, buduje zaufanie inwestorów oraz tworzy wartość dla interesariuszy.

Przykładem inwestycji z 2023 roku było nabycie spółki zależnej American Tower Corporation w Polsce (ATC Polska), co pozwoliło zwiększyć całkowity portfel wież Emitel do ponad 700 i tym samym umocnić pozycję Emitel w segmencie infrastruktury telekomunikacyjnej.

Budujemy zaufanie w oparciu o bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem

Budujemy zaufanie w oparciu o bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem

Posiadamy certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania,

na który składają się system zarządzania ciągłością działania oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z wymogami norm ISO 22301:2019 i ISO/IEC 27001:2013. By jeszcze efektywniej i skuteczniej zarządzać działaniami w 2023 roku przeprowadziliśmy ponowną certyfikację systemu zarządzania ciągłością działania w oparciu o wymagania normy ISO 22301: 2019. Posiadamy także status Service Provider Trusted Partner Network.

Przestrzegamy zasad etycznych

Przestrzegamy zasad etycznych

Dokładamy wszelkiej staranności do przestrzegania przez naszych pracowników etycznych zasad postępowania w biznesie i odpowiedzialnego działania w zgodzie z wartościami Emitel oraz Kodeksem Postępowania i Etyki.

Nasze wartości to:

Pozytywna energia i entuzjazm w działaniu

Poszukiwanie prostych rozwiązań

Poczucie pilności

Potrzeba rozwoju i ciekawość świata

Model biznesowy
i tworzenie wartości

Jako kluczowy uczestnik na rynku infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce inwestujemy w innowacyjne, sprawdzone technologie, zwiększamy zasoby infrastrukturalne i wzmacniamy odporność spółki na ryzyka. Systematycznie rozwijamy nowe obszary działalności, dbając jednocześnie o jakość i stabilność dotychczas oferowanych usług.

Maciej Pilipczuk,
Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy, Emitel S.A.

„Strategia finansowania działalności Emitel zakłada przeznaczenie środków na dalszy rozwój spółki. Podpisana w ramach konsorcjum umowa dała nam przestrzeń do skutecznego prowadzenia działalności w kolejnych latach. Nie byłoby to możliwe bez zaufania tych instytucji finansowych do Emitel i pozytywnej oceny strategii oraz planów rozwoju w perspektywie długoterminowej sięgającej ponad obecną dekadę.”

Kluczowe wydarzenia biznesowe w 2023 roku

#1

Nowa umowa z TVP na usługę transmisji sygnału MUX-6

#2

Umowa z konsorcjum banków

#3

Wygrane przetargi na emisję DAB+ dla Polskiego Radia

#4

Przejęcie American Tower

#5

1000 czujników parkowania, czyli Smart City Ostrów Wielkopolski

Bezpieczeństwo infrastruktury

Marcin Buzdygan,
Dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem, Emitel S.A.

“W Emitel mamy bardzo wysokie standardy zarządzania bezpieczeństwem. Działamy aktywnie i na wysokim poziomie zaangażowanie na rzecz zarządzania ciągłością działania organizacji w sytuacjach kryzysowych oraz troszczymy się o wszelkie aspekty szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji. Wdrożyliśmy do tego celu Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ), którego elementy stanowią: system zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301:2019 oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO, 27001:2013. Na co dzień funkcjonujemy, więc oparciu o najlepsze światowe wzorce, praktyki i standardy bezpieczeństwa. Kluczową rolę stanowią dla nas działania prewencyjne, oparte i skupione głownie na budowaniu świadomości zagrożeń, przygotowania się na nie poprzez opracowanie i testowanie procedur działania w sytuacji kryzysu."

Mamy świadomość jak ważny jest charakter prowadzonej przez nas działalności, jej znaczenie dla bezpieczeństwa kraju oraz komfortu życia i dostępu do informacji dla obywateli. Dlatego w ramach podejmowanych inicjatyw skupiamy się na zapewnieniu ciągłości działania naszych kluczowych usług.

Oprócz wdrażania najnowszych rozwiązań technicznych priorytetowo traktujemy kształtowanie i podnoszenie wśród personelu świadomości istniejących zagrożeń. Przykładamy ogromną wagę do poszerzania wiedzy pracowników i współpracowników w zakresie procedur bezpieczeństwa, w tym szczególnie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania.

BIZNES TWORZĄ LUDZIE

Standardy etyczne

W codziennej pracy stosujemy się do Kodeksu Postępowania i Etyki oraz polityki zgodności (compliance). Kodeks stanowi zbiór zasad i wartości, do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy pracownicy i współpracownicy. Jego wytyczne podlegają regularnej analizie, a kierownictwo spółki jest odpowiedzialne za znajomość i stosowanie zapisów Kodeksu przez pracowników. Polityka compliance określa, zgodność działania spółki z wymogami prawnymi. Za jej realizację i przestrzeganie odpowiedzialne jest Biuro Prawne i Compliance.

Rafał Sekuła,
Dyrektor Biura HR, Emitel S.A.

“W 2023 roku nasz program rozwojowy adresowany był zarówno do pracowników z krótkim stażem pracy, jak i do pracowników doświadczonych. Kontynuowaliśmy między innymi program EmiTech, którego celem jest doskonalenie kompetencji oraz transfer wiedzy, szczególnie w specjalistycznych obszarach technicznych. Pracowaliśmy nad rozwojem kompetencji menedżerów w przeprowadzaniu rozmów rozwojowych i udzielaniu informacji zwrotnej. Oferowaliśmy także szereg szkoleń w ramach EmiAcademy wspierających rozwój kluczowych dla Emitel kompetencji oraz poszerzających wiedzę w różnych obszarach zarządzania, biznesu i nauki."

Rozwijamy liderów,
inwestujemy w talenty

Rozwijamy liderów, inwestujemy w talenty

Realizujemy szyte na miarę programy rozwojowe takie jak: Akademia Liderów czy EmiTech. Stale rozszerzamy listę szkoleń dostępnych na platformie edukacyjnej EmiAcademy.

Budujemy poczucie
wspólnoty

Budujemy poczucie wspólnoty

#WszyscyDoWioseł – z entuzjazmem zaangażowaliśmy się, jako partner wydarzenia, w VI edycję akcji charytatywnej, zorganizowanej przez Fundację Legii Warszawa. Pomogliśmy zbierać środki na funkcjonowanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Pracujemy w duchu „zero waste”

Pracujemy w duchu „zero waste”

W 2023 roku zakończyliśmy projekt rearanżacji przestrzeni biurowej zgodnie z zasadami „zero waste”. Kierując się zasadą drugiego obiegu, zorganizowaliśmy aukcję sprzętów biurowych wykorzystywanych do tej pory. Dochód ze sprzedaży przekazaliśmy na konto Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Nowy model kompetencyjny

Anna Kołodziej,
Kierowniczka Centrum Rozwoju i Rekrutacji, Emitel S.A.

“Model kompetencyjny ma zastosowanie w wielu procesach HR. Jednym z nich jest ocena kompetencji, która umożliwia określenie, w jakim stopniu kluczowe oczekiwania zdefiniowane przez firmę wobec pracowników przejawiają się w praktyce w ich codziennych działaniach. Aktualizację modelu poprzedziły badania ankietowe i cykl spotkań fokusowych z udziałem managerów, których celem była m.in. analiza kluczowych wyzwań, z jakimi mierzą się zespoły w naszej firmie. Następnie zweryfikowane zostały wskaźniki kompetencji przy wsparciu zewnętrznej firmy doradczej. Ostatnim etapem były szkolenia dla managerów z wykorzystania modelu, poprzedzające rozpoczęcie procesu rozmów rozwojowych z pracownikami”.

W 2023 roku przeprowadziliśmy proces oceny kompetencji i rozmów rozwojowych zgodnie ze zaktualizowanym modelem kompetencyjnym. Celem procedury była ocena kompetencji pracowników w odniesieniu do oczekiwań firmy. Istotnym elementem procesu było udzielenie informacji zwrotnej i ustalenie indywidualnego planu rozwoju, z uwzględnieniem wyników samooceny pracownika.

Inkluzywny znaczy dla wszystkich

Budowanie poczucia wspólnoty i przynależności to fundament naszej kultury organizacyjnej. Naszym priorytetem jest Inkluzywny Emitel. Jesteśmy miejscem, gdzie młodość spotyka się z doświadczeniem, a kształtowanie relacji i dbałość o dobrostan pracowników stanowi jeden z filarów naszej Polityki ESG. Na podstawie wewnętrznego dokumentu „Deklaracja Różnorodności” wszyscy pracownicy mają zapewnione równe szanse w dostępie do zasobów firmy oraz w kształtowaniu rozwoju zawodowego.

Inkluzywny znaczy dla wszystkich

Bezpieczeństwo
i higiena pracy

Typowa wieża telekomunikacyjna ma wprawdzie wysokość 40-50 m, ale najwyższe obiekty sięgają nawet ponad 300 m. Podstawą bezpiecznej pracy jest zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. To pozwala na rozwijanie wśród pracowników świadomości zagrożeń oraz umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

Ryszard Chlebda,
Koordynator ds. zarządzania ochroną środowiska, Emitel S.A.

„Siłą naszej firmy są ludzie, dlatego naszym priorytetem jest ich bezpieczeństwo. Osiągamy to między innymi poprzez ocenę ryzyk i budowanie świadomości zagrożeń w obszarze bhp i tego jak im przeciwdziałać, odpowiednie szkolenia, procesy, zapewnienie sprzętu wysokiej, jakości i cykliczne badania środowiska pracy.”

OCHRONA ŚRODOWISKA I DBAŁOŚĆ O OTOCZENIE

Skutecznie zarządzamy
wpływem na środowisko

Rozwijamy liderów, inwestujemy w talenty

Od dwóch lat posiadamy wdrożony system zarządzania środowiskowego w oparciu o międzynarodową normę ISO 14001:2015.

Działamy
na rzecz klimatu

Budujemy poczucie wspólnoty

Naszym celem jest stałe redukowanie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na otoczenie poprzez inwestowanie w odnawialne źródła energii oraz przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego.

Monitorujemy wpływ pól
elektromagnetycznych

Pracujemy w duchu „zero waste”

Regularnie monitorujemy poziom pól elektromagnetycznych (PEM) wokół naszych obiektów i instalacji. W roku 2023 akredytowane laboratoria przeprowadziły 158 pomiarów oraz 63 obliczenia PEM, zapewniając kompleksową kontrolę nad naszą działalnością.

Zarządzanie wpływem na środowisko

W Emitel skupiamy się na minimalizowaniu wpływu naszej działalności związanej z wytwarzaniem i emisją pól elektromagnetycznych na środowisko naturalne. Wdrożyliśmy system oparty na międzynarodowej normie środowiskowej, która cieszy się uznaniem na całym świecie. Norma ta określa zasady postępowania w zakresie zarządzania środowiskowego, umożliwia kontrolę nad zgodnością działań firmy z aktualnymi przepisami prawnymi oraz oczekiwaniami interesariuszy. Posiadanie certyfikatu zarządzania środowiskowego stanowi dowód zaangażowania Zespołu Emitel w prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny, co z kolei buduje zaufanie zarówno wśród naszych klientów, jak i partnerów biznesowych.

Zarządzanie wpływem na środowisko

W 2023 roku łączna
uniknięta emisja gazów
cieplarnianych wyniosła

57441,15 teCO2

Działamy na rzecz klimatu

Przeciwdziałanie zmianom klimatu stanowi jeden z głównych priorytetów w Emitel. Zauważamy rosnącą świadomość naszych odbiorców i użytkowników na temat śladu węglowego, który pozostawia broadcasting i streaming. W naszej firmie emisje głównie wynikają z użytkowania urządzeń o wysokim zapotrzebowaniu na energię, urządzeń chłodniczych lub gaśniczych zawierających gazy cieplarniane, eksploatacji lokalnych kotłowni, awaryjnych źródeł zasilania oraz środków transportu. Dzięki wprowadzaniu nowych technologii na urządzeniach nadawczych oraz stosowaniu innowacyjnych rozwiązań, skutecznie ograniczamy poziom generowanych emisji.

Efektywność energetyczna

Energia elektryczna jest podstawą świadczonych przez nas usług, dlatego skupiamy się na innowacjach i rozwiązaniach w obszarze zarządzania środowiskowego, które mają na celu poprawę efektywności jej wykorzystania oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Łącznie na koniec 2023 roku na 88 obiektach użytkujemy instalacje fotowoltaiczne, które w roku 2023 wyprodukowały 2479,6 MW.

Zielone biuro

BREEAM certificate
Biuro Emitel w Krakowie posiada certyfikat BREEAM na poziomie Very good.

Ryszard Chlebda,
Koordynator ds. zarządzania ochroną środowiska, Emitel S.A.

"W roku 2023 dokonaliśmy optymalizacji mocy biernej na 29 naszych obiektach. Moc bierna, to rodzaj energii, która nie jest przekształcana na pracę użyteczną, lecz powstaje podczas pracy niektórych urządzeń elektrycznych. Jest to energia, którą nie zużywamy, lecz cyrkuluje między elektrownią a odbiorcą. Dążąc do minimalizacji tego rodzaju energii, przeprowadziliśmy na każdym obiekcie analizę kosztów energii biernej, dokonując pomiarów parametrów sieci, a następnie analizując wyniki, zaprojektowaliśmy kompensatory mocy biernej. Dzięki temu osiągnęliśmy obniżenie kosztów tego typu energii. Po zainstalowaniu kompensatorów na obiektach i ponownym pomiarze oszacowaliśmy, że miesięcznie zaoszczędzimy energię bierną o wartości 33 tysięcy złotych.”

Gospodarka Obiegu
Zamkniętego

Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ), znana również jako gospodarka cyrkularna, to model, który dąży do minimalizacji zużycia surowców oraz ograniczenia powstawania odpadów.

Jej głównym celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i efektywniejsze wykorzystanie energii. W ramach tego modelu tworzone są zamknięte pętle procesów produkcyjnych, w których odpady są traktowane jako surowce w kolejnych fazach produkcji.

Zasoby wody

Odpowiedzialne planowanie i efektywne zarządzanie zasobami wody stanowi kluczowy element realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Ten obszar obejmuje zarówno kontrolę bezpośredniego zużycia wody w ramach prowadzonej działalności, jak i ochronę istniejących zasobów wodnych.

W roku 2023 podjęliśmy konkretne kroki w kierunku poprawy naszego wpływu na środowisko. Jednym z istotnych działań było zaprzestanie zrzutu oczyszczonych ścieków do rzeki skrawa z obiektu RTCN Płock Rachocin.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Monitoring pól
elektromagnetycznych (PEM)

Pole elektromagnetyczne powstaje z połączenia dwóch pól: magnetycznego i elektrycznego. Występowanie pól elektromagnetycznych to zjawisko zupełnie naturalne w środowisku. Jest to rodzaj energii, która skupia się wokół źródła emisji. Wyniki programu badawczego PEM prowadzonego przez Emitel od 2019 roku wskazują, że na 15 największych obiektach nadawczych odnotowano spadek rok do roku na 14 z nich. Średnia arytmetyczna natężenia pola elektromagnetycznego w roku 2023 wyniosła 1,83 V/m, co stanowiło niecałe 7% wartości dopuszczalnej.

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE

Wspieramy lokalne
partnerstwa

Wspieramy lokalne
         partnerstwa

Wierzymy, że zaangażowanie w projekty lokalne inicjuje zmiany na szerszą skalę. Angażujemy się w działalność charytatywną i sponsoringową na rzecz szkół, organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury.

Zawsze gotowi
na podium

Zawsze gotowi
         na podium

Sport i zdrowie od lat znajdują się na liście naszych pirytów. Szczególny nacisk kładziemy na aspekty inkluzywności, zasad fair play oraz równego dostępu. Postępy i sukcesy sportowe, do których dołożyliśmy cegiełkę, dopingują nas do dalszej aktywności.

Naszą pasją
jest pomaganie

Naszą pasją jest pomaganie

Jesteśmy dumni z naszych pracowników, którzy w ramach programu wolontariatu pracowniczego angażują się w pomoc na rzecz drugiego człowieka. W 2023 roku wolontariusze Emitel aktywnie uczestniczyli w turnieju szermierczym „Integracja poprzez Sport i Przyjaźń”, a także w akcji #WszyscyDoWioseł, organizowanych przez Fundację Legii Warszawa.

Wspieramy rozwój kultury

Istotnym obszarem zaangażowania społecznego naszej firmy są projekty kulturalne.

Działalność Emitel S.A. nierozłącznie związana jest z kulturą masową, niemniej nie zapominamy o wspieraniu rozwoju artystów, młodych talentów oraz innych inicjatyw w tej dziedzinie.

Promocja kultury wysokiej to ważna misja, w której chętnie partycypujemy.

Przykłady zaangażowania w projekty kulturalne:

 • Nagrody TOTUS TUUS
 • Fundacja Ecclesia Villanovensis
 • Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju
 • Koncerty Kwarantanna w Hi-Fi na antenie Radia Dla Ciebie
 • Seria Koncertów Steinway Solo w Radiu Kraków
Wspieramy rozwój kultury
Budujemy partnerstwa, które wzmacniają kompetencje techniczne

Budujemy partnerstwa, które wzmacniają kompetencje techniczne

Wierzymy, że realny wpływ na zmianę otaczającej nas rzeczywistości może zostać osiągnięty poprzez budowanie partnerstw, które wyrównują szanse oraz wspierają rozwój technologiczny i edukacyjny społeczeństwa.

Przykłady projektów realizowanych w 2023 roku:

 • Partnerstwo z Fundacją Politechniki Warszawskiej
 • Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu
 • Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych
 • Patronat nad książką „Smart City – Kto Rządzi w Inteligentnych Miastach" autorstwa Sabiny Baraniewicz-Kotasińskiej
 • Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza
 • Współpraca z „Zwolnieni z Teorii” przynosi efekty

Agnieszka Sobucka,
Dyrektorka Biura Marketingu i Komunikacji,
Rzeczniczka Prasowa, Emitel S.A.

"Nasze zaangażowanie w piłkę nożną kobiet, wynika z tego, że wierzymy w ich potencjał i pragnienie rozwijania się w tym sporcie. Obecnie już około 30 tysięcy kobiet aktywnie gra w piłkę nożną w Polsce, co tylko podkreśla rosnącą popularność tej dyscypliny wśród kobiet. W Emitel nie tylko wspieramy sport, ale także angażujemy się w budowanie równych szans dla kobiet, inspirując je do osiągania coraz większych sukcesów zarówno na boisku, jak i w społeczeństwie."

Sport jest dla wszystkich

Dziewczyny Grają, czyli „Diamenty Warszawa”

Przyświeca nam założenie by hasło „Dziewczyny grają w piłkę!” było normą i nie budziło zaskoczenia. Jesteśmy dumni, że pomagamy spełniać marzenia o karierze zawodowych piłkarek młodych, ambitnych dziewcząt i kobiet. Od trzech lat wspieramy Drużynę Piłki Nożnej Kobiet „Diamenty Warszawa” – klubu piłkarskiego dla zawodniczek od 16. roku w kategoriach Juniorek U17 oraz seniorek.

Dziewczyny Grają, czyli „Diamenty Warszawa”
Szermierka na Wózkach

Szermierka na Wózkach

Podejmując działania na rzecz różnorodności, równości i integracji społecznej wspieramy Sekcję Szermierki na Wózkach Fundacji Legii Warszawa. Aktywnie włączamy się w organizację zajęć i turniejów sportowych, które wpisują się w ideę szeroko pojętej integracji społecznej. W czerwcu 2023 roku na Stadionie Legii Warszawa odbyła się druga edycja Turnieju „Integracja poprzez Sport i Przyjaźń”, gdzie na miejscu obecni byli nasi wolontariusze – pracownicy Emitel.

W zawodach wzięli udział najlepsi szermierze na wózkach z całego świata, dla których przyjazd na ten elitarny międzynarodowy turniej był ważnym etapem przygotowań do Igrzysk Paraolimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

Emitel ruszył do wioseł!

W listopadzie 2023 roku braliśmy udział w VI edycji akcji #WszyscyDoWioseł, organizowanej przez Fundację Legii Warszawa. Wspólnie z innymi partnerami włączyliśmy się w pomoc na rzecz zachowania ciągłości funkcjonowania Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Nasze udział w wydarzeniach sportowych nie tylko promuje zdrowy styl życia i integruje społeczność, ale przede wszystkim przyczynia się do rozwiązywania ważnych problemów społecznych.

Nasz #TeamEmitel reprezentowały drużyny 4x4 (cztery drużyny po cztery osoby), wiosłujące przez 11 minut w każdej rundzie akcji – tyle, ile średnio trwa jedna rozmowa z Telefonem Zaufania. #TeamEmitel wiosłował na ergometrach treningowych łącznie przez 176 minut. Wspólnie „przewiosłowaliśmy” dystans 37 km i 342 m zapewniający tym samym Fundacji środki na sfinansowanie blisko 225 rozmów z Telefonem Zaufania.

 Emitel ruszył do wioseł!

PEŁNA WERSJA RAPORTU ESG 2023

POBIERZ PEŁNĄ WERSJĘ RAPORTU

Pobierz raport
Raport ESG 2023